der_sc

No 4(44) (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

N. Varekh
3-7
A. Madey
8-13
N. Mantulo
14-19
G. Mykytiv
20-25
V. Romanchuk
26-34
A. Bessarab
35-41
M. Butyrina, Yu. Garkavenko
42-48
T. Vasyliuk
49-55
G. Volynets, S. Albinovska
56-64
H. Skurtul
65-71
V. Berezenko
72-78
R. Kerimov
79-85
T. Sashchuk
86-97
I. Pohrebniak
98-104
O. Sytnyk
105-110
A. Lisnevska, Y. Fruktova
111-119
N. Hlebova
120-125
E. Gugnin
126-132
Z. Ibrahimova
133-139
V. Poltorak, Ya. Zoska, A. Stadnyk
140-148