Пояснювальна записка до курсу «Українська мова»

Синтаксис є одним із найскладніших і найцікавіших розділів мовознавчої науки.

Як навчальна дисципліна включає такі розділи:

Ø  Синтаксис словосполучення.

Ø  Синтаксис речення (простого і складного).

Ø  Синтаксис складного синтаксичного цілого.

Освітня мета електронного курсу:   комунікативно-функціональний, особистісно орієнтований, соціокультурний і компетентнісний підходи до навчання української мови.

Завдання курсу: дати учням глибокі знання з теми «Синтаксис»,  сформувати уміння й навички використання їх на практиці.

Поглиблене вивчення української мови сприятиме:

Ø  виробленню в учнів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

Ø  ознайомленню з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок – орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

Ø  формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства загалом.

Остання версія: 22 серпень 2022, понеділок, 08:19