Пояснювальна записка про курс

Вміст ДК "Інформатика. Базовий курс" відповідає в основному діючій програмі "ІНФОРМАТИКА. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова).

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми

№ розділу

Розділ навчальної програми

Години

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

2

2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

5

3

Системне програмне забезпечення

6

4

Службове програмне забезпечення

3

5

Комп’ютерні мережі

6

5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

6

Комп’ютерна графіка

7

6.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

1

6.2

Основи растрової графіки

4

6.3

Основи векторної графіки

4

В основу змісту ДК "Інформатика. Базовий курс" покладено навчальний матеріал підручнику «Інформатика. 9 клас» (автори Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) шо забезпечує об’єктний і алгоритмічний підходи викладання матеріалу.

Об’єктний підхід полягає в тому, що у кожній темі визначені основні об’єкти, вивчення яких передбачає:

  • наведення означення або опису об’єкта;
  • перелік його властивостей та їх стисла характеристика;
  • опис множини можливих значень властивостей об’єкта;
  • розгляд операцій над об’єктами, які потрібно виконати, щоб змінити значення властивостей.

Алгоритмічний підхід полягає у представленні способів виконання операцій над об’єктами у вигляді алгоритмів. Тому до навчального матеріалу Розділу 1 включено огляд таких концептуальних понять як об’єкт, властивості об’єкта, значення властивостей об’єкта, операції над об’єктом, команда, виконавець, система команд виконавця, алгоритм.

Подання навчального матеріалу в курсі здійснюється дедуктивно: від загальнотеоретичних відомостей про об’єкти вивчення до алгоритмів виконання окремих дій над цими об’єктами.

Навчальний матеріал курсу  поділено згідно програми на 6 розділів, кожний з яких розпочинається переліком основних питань, що будуть розглянуті в цьому розділі. Кожний розділ складається з уроків, які, у свою чергу, містять змістовний, операційно-діяльністного та оціночно-результативного компоненти.

В кожному уроці наведені запитання для самоконтролю, які розподілені за рівнями навчальних досягнень та тренувальні вправи для формування в учнів практичних навичок. Практичні завдання диференційовані за рівнем складності.  Значна кількість завдань є завданнями дослідницького, проблемного, евристичного характеру. 

Оціночно-результативний компонент складається з тестових завдань, обов'язкової  практичної роботи та обговорення результатів досліджень, які учні виконують під час вивчення питань уроку.

Last modified: Friday, 30 August 2013, 12:52 PM