5.3 Спільне використання апаратних ресурсів мережі

5.3.Спільне використання апаратних ресурсів мереж

5.3.0

Спільне використання принтерів

Відкриття спільного доступу до папок і дисків дає можливість корис­тувачам опрацьовувати файли, що зберігаються на дисках віддалених комп’ютерів. Але в локальній мережі можна встановити спільний доступ до інших апаратних ресурсів: принтерів, модемів, сканерів тощо.5.20

При спільному використанні принтера користувачі дають команду на друк документів з локальних комп’ютерів, а виконує ці завдання єдиний пристрій друку, що приєднаний до одного з віддалених комп’ютерів, або такий, що має власний мережний адаптер і приєднаний до комутато­ра або концентратора мережі.

Налагодження спільного доступу до принтера, приєднаного до одного з комп’ютерів однорангової локаль­ної мережі, здійснюють у два етапи:

  1. Відкривають спільний доступ до принтера на комп’ютері, до якого безпосередньо приєдна­ний принтер.
  2. Операційні системи інших комп’ютерів налаштовують на використання віддаленого принтера.

Переглянувши вміст папки Прин­тери й факси, можна з’ясувати, на яких принтерах може виконувати­ся друк з даного комп’ютера. Щоб відкрити вікно цієї папки, слід ви­конати Пуск ⇒ Принтери й факси.

У вікні папки відображені ярлики усіх принтерів, на використання яких налаштована операційна система комп’ютера (рис. 5.20). До імені ярлика включені імена принтера та комп’ютера, до якого принтер приєд­наний безпосередньо.

Значки ярликів можуть бути кількох видів:

табл 5.3

Принтер, на значку якого є позначка  5.3.01 , є основним в операційній сис­темі, тобто друк документів і зображень за замовчуванням буде здійсню­ватися на ньому, якщо користувач не вибере інший принтер.

Після встановлення віддаленого принтера, на ньому можна виконува­ти друк текстових файлів і зображень, якщо цей принтер обраний як основний в операційній системі комп’ютера. Для цього у контекстному меню документа або зображення слід вибрати команду Друк. У окремих випадках команда має назву Печать (рос. печать - друк).

Якщо вибраний документ є текстовим файлом, то відкриється від­повідна прикладна програма Windows, і автоматично розпочнеться друк. Після передачі принтеру завдання на друк вікно прикладної програми закриється.

При виборі команди Друк для файлу, що містить фотографію чи малю­нок, починає працювати програма Майстер друку фотографій. Виконую­чи вказівки Майстра, можна налаштувати розмір і розташування зобра­ження на аркуші паперу, кількість копій, які потрібно надрукувати тощо.


В операційній системі Windows Vistaярлики принтерів, на використання яких налаштована операційна система, відображаються у вікні
папки Принтери. Щоб відкрити вікно папки, слід виконати Запуск ⇒Панель керування ⇒Принтери.

Пошук доступних принтерів у локальній мережі здійснюється автоматично. За результатами пошуку користувачу пропонується для вибору повний список доступних принтерів мережі.

Спільний доступ до глобальної мережі
Для користувачів локальної мережі можна забезпечити спільний доступ до глобальної мережі через один з комп’ютерів, що має канал зв’язку
з глобальною мережею. Цей комп’ютер виконує функцію шлюзу між локальною та глобальною мережами.

5.3.02

Схема підключення комп’ютерів локальної мережі до ресурсів глобальної мережі з використанням комп’ютера-шлюзу може бути такою, як показано на рисунку 5.23.

5.23

Рис. 5.23. Схема спільного доступу до глобальної мережі


Шлюз повинен мати два канали зв’язку: один для з’єднання з комутатором або концентратором і комп’ютерами локальної мережі, а другий підключається до каналів глобальної мережі. Після того як на шлюзі встановлюється з’єднання з глобальною мережею, усі користувачі, які мають права доступу, можуть звертатися до її ресурсів.

Last modified: Wednesday, 24 July 2013, 12:49 PM