Для тих, хто хоче знати більше

Стандарти іменування двійкових префіксів

Так сталося тому, що для кодування повідомлень у комп’ютері вико­ристовують 2 цифри. І оскільки 210 = 1024, що приблизно дорівнює 1000, то саме 210 байтів = 1024 байти і стали називати кілобайт. Аналогічно, 210 кілобайтів стали називати мегабайт і т. д.

Таке неоднозначне трактування префіксів вносить певну плутанину. Щоб позбутися цієї плутанини з різним використанням одних і тих самих префіксів, у 1999 р.Міжнародна електронна комісія ввела новий стандарт іменування двійкових префіксів. За цим стандартом 1 кілобайт традиційно дорівнює 1000 байтів, а величина 1024 байти отримала нову назву - 1 кібібайт (Кібайт).

Наведемо таблицю префіксів та їх значень, затверджену Міжнародною електронною комісією (табл. 1.3).

prefiksi DDK

На жаль, перехід на традиційні значення префіксів кіло, мега, гіга, тера тощо при вимірюванні довжини двійкового коду відбувається досить повільно. Повільно також набувають свого вжитку і нові префікси. Тому на сьогодні різні люди по-різному трактують значення префіксів кіло, мега, гіга, тера і т. д.

Домовимося в цьому курсі, як це історично склалося, вважати, що 1 Кбайт = 1024 байти.

Основні напрями сучасної інформатики як науки:

 • теорія інформації - вивчає властивості інформації та інформаційних про­цесів;
 • теорія алгоритмів - вивчає методи побудови алгоритмів розв’язування різноманітних задач;
 • математичне моделювання - вивчає методи обчислювальної і прикладної математики, їх застосування до досліджень у різних галузях людських знань;
 • теорія штучного інтелекту - моделює способи мислення людини;
 • системний аналіз - вивчає засоби підготовки і прийняття рішень;
 • біоінформатика - вивчає інформаційні процеси в біологічних системах;
 • соціальна інформатика - вивчає інформаційні процеси в суспільстві;
 • нейросистеми - вивчає теорію формальних нейронних мереж, викорис­тання нейронних мереж для навчання, принципи створення нейрокомп’ю- терів;
 • розробка обчислювальних систем - вивчає принципи створення нових обчислювальних машин, їх комплексів, нові принципи опрацюван­ня інформації;
 • розробка програмного забезпечення - вивчає технології створення і використання мов програмування, програмних та інструментальних систем;
 • комп’ютерна графіка - вивчає різноманітні технології опрацювання графічних зображень;
 • телекомунікаційні системи і мережі - вивчає принципи побудови і ви­користання телекомунікаційних систем і мереж;інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини, торгівлі, про­мисловості, сільського господарства та інших галузей людської діяль­ності - вивчає застосування інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності.

Last modified: Sunday, 21 July 2013, 12:02 AM