1.6. Поняття про інформатичну компетентність та інформаційну культуру

Протягом усього періоду розвитку людської цивілізації життя людей постійно змінювалося, наповнюючись використанням усе нових і нових технологій. Друга половина ХХ ст. і початок ХХІ ст. характерні бурхли­вим розвитком і широким використанням інформаційно-комуніка­ційних технологій. Перехід суспільства від індустріального до інфор­маційного вимагає наявності таких його членів, які здатні ефективно жити і працювати в умовах, коли інформація, знання, інформаційно-ко­мунікаційні технології стають важливим ресурсом, а також рушійною силою соціально-економічного, технологічного і культурного розвитку суспільства. Тому кожна сучасна людина повинна мати певний рівень інформатичної компетентності й інформаційної культури.

informatichna kompetentnist

Інформатична компетентність передбачає наявність у людини знань, умінь та навичок у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і здатність:

  • ефективно шукати інформацію з використанням сучасних інфор­маційно-комунікаційних технологій;
  • сприймати та аналізувати повідомлення, навіть такі, що ламають встановлені і звичні стереотипи;
  • опрацьовувати великі масиви даних як з використанням комп’ютерних технологій, так і за рахунок особистого вміння аналізувати, кла­сифікувати, синтезувати нові знання тощо;
  • здійснювати міжособистісне спілкування, знаходити однодумців і партнерів з використанням інформаційно-комунікаційних техно­логій.

informaciyna kultura

Інформаційна культура включає в себе інформатичну компетентність людини, а також передбачає:

  • високий рівень культури міжособистісного спілкування;
  • готовність толерантно сприймати іншу точку зору;
  • вміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе пере­моженим у цій дискусії;
  • готовність не тільки отримувати нові знання, а й ділитися своїми;
  • знання норм і правил, що регламентують використання інтелекту­альної власності, і готовність незаперечно користуватися ними
  • та інше.

Кожен із вас має певний рівень інформатичної компетентності й інфор­маційної культури, оскільки протягом усього свого попереднього життя ви в тій чи іншій мірі використовували інформаційні технології. Але вимога сьогодення до кожного члена суспільства - постійно підвищувати рівень своєї інформаційної культури та розвивати її протягом усього життя.

Last modified: Saturday, 30 March 2013, 7:25 PM