1.5. Інформаційні системи та їх складові

Як уже зазначалося, для реалізації інфор­маційних процесів використовуються різнома­нітні засоби, перелік яких залежить від конкрет­них потреб.

Розглянемо, як приклад, роботу метеоро­логічного центру. Центр має розширену мережу метеорологічних станцій, які через певний інтервал часу збирають дані про стан навколиш­нього середовища: температуру повітря, його во­логість, напрям і силу вітру, наявність і вид опадів тощо. Ці дані передаються комп’ютерни­ми, телефонними, телеграфними мережами чи за допомогою радіозв’язку і потрапляють до ме­теорологічного центру. Сюди ж каналами кос­мічного зв’язку поступають повідомлення від спеціалізованих метеорологічних супутників Землі (рис. 1.31).

meteorol stancia

Дані про погоду з різних джерел упорядкову­ються, за потреби подаються в іншому виді, після чого фіксуються в базі даних, де вони і зберігаються упродовж багатьох років. За спеціальною програмою дані опрацьовуються і передаються у вигляді прогнозу погоди спожива­чам. Такими споживачами є, наприклад, засоби масової інформації, які регулярно повідомляють прогноз погоди своїм глядачам, слухачам або читачам.

Дуже важливо мати достовірний прогноз погоди організаторам поль­отів літаків, екіпажам морських і річкових суден, працівникам сіль­ського господарства, будівельни­кам, альпіністам тощо. У більшості випадків вони не можуть обмежи­тись стандартним прогнозом погоди на один день. Їм потрібна більш де­тальна інформація і вони зверта­ються до працівників метеослужби з додатковими запитами. Так, пра­цівникам сільського господарства важливо знати більш тривалий прогноз погоди на кілька тижнів або місяців, аеропорт запитує стан погоди на всьому шляху перельоту літака і на різних висотах над рівнем моря. І працівники метеорологічного центру задовольняють ці запити на основі більш детального опрацювання наявних даних про стан погоди, використовуючи моделювання майбутнього стану погоди.

informaciyna sistema

Розглянутий приклад дає змогу стверджувати, що для прогнозування погоди в метеорологічному центрі створена інформаційна система, оскільки взаємопов’язані між собою:

  • складові, що забезпечують збирання даних з різних джерел - це ме­теорологічні станції, метеорологічні повітряні зонди, метеорологічні супутники Землі тощо;
  • канали передавання даних - радіо, телевізійні, телефонні, телег­рафні, комп’ютерні мережі тощо;
  • складові, що забезпечують упорядковане зберігання даних та їх оп­рацювання, - це система упорядкування і зберігання повідомлень: співробітники, обчислювальні пристрої, спеціальні програми, які на основі отриманих повідомлень створюють прогноз погоди;
  • споживачі даних - ними можуть бути мешканці окремого регіону, країни або всієї планети, моряки, льотчики, агрономи та інші.

uzagalnena shema sistemi

Узагальнену схему інформаційної системи подано на рисунку 1.32.

Інформаційними системами, але вже з іншими завданнями, є система керування польотами літаків, бібліотека, аналітичний центр соціоло­гічних досліджень, довідкова система залізничного вокзалу тощо.

У наш час невід’ємною частиною інформаційних систем стають прист­рої, які автоматизують інформаційні процеси, особливо процеси опрацю­вання даних. Такими пристроями, зокрема, є комп’ютери. У подальшому розглядатимемо інформаційні системи, що використовують комп’ютери для реалізації інформаційних процесів.

skladovi sistemi

Апаратна складова - це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведен­ня, засоби комунікацій.

Програмна складова - це комплекс програм, які забезпечують ре­алізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи. Програми є одним із видів даних.

Види інформаційних систем

Розглянемо різні види інформаційних систем.

За рівнем автоматизації інформаційні системи можна розподілити на такі три види:

ручні - усі інформаційні процеси реалізуються людиною без застосу­вання будь-яких технічних засобів (у наш час такі інформаційні сис­теми майже не застосовуються);

автоматизовані - у реалізації інформаційних процесів беруть участь як людина, так і технічні засоби (у наш час такі інформаційні систе­ми найпоширеніші, причому технічними засобами найчастіше є комп’ютери різної потужності);

автоматичні - реалізація інформаційних процесів відбувається без участі людини (людина бере участь в роботі такої інформаційної сис­теми лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу отрима­них результатів).

За рівнем аналізу даних інформаційні системи можна розподілити на такі три види:

системи опрацювання даних - такі інформаційні системи викону­ють найпростіші операції по опрацюванню даних: упорядкування, перетворення, пошук тощо, мають систему зберігання і пошуку да­них - базу даних, але ніяк ці дані не аналізують;

системи управління — такі інформаційні системи аналізують отри­мані дані, порівнюють їх з плановими, виявляють певні потреби виробництва, відслідковують хід виконання проектів, за спеціальни­ми алгоритмами встановлюють тенденції (закономірності, перспек­тиви) в роботі підприємств, організацій і цілих галузей господар­ства;

системи підтримки прийняття рішень — такі інформаційні системи на основі аналізу от­риманих даних узагальнюють їх і здійсню­ють прогнозування майбутньої діяльності підприємств, організацій, галузей господар­ства тощо; вони забезпечують обґрунтуван­ня можливих рішень по керівництву тим чи іншим підрозділом, надають людям, які приймають управлінські рішення, варіанти рішень з прогнозами їх наслідків; при цьому використовуються бази узагальнених даних і бази знань про правила прийняття рішень.

vidi sistem

Узагальнена схема видів інформаційних систем подана на рисун­ку 1.33.

Але які б можливості не мали «розумні» інформаційні системи, ос­таннє слово в прийнятті рішень поки що залишається за людиною. Віктор Михайлович Глушков (1923-1982) (рис. 1.34), один з найвідо- міших українських учених у галузі інформаційних технологій, говорив: «Навряд чи можна сумніватися, що в майбутньому значна частина зако­номірностей навколишнього світу буде пізнаватися і використовуватися автоматичними помічниками людини. Але настільки ж безсумнівно і те, що все найважливіше в процесах мислення та пізнання завжди належа­тиме людині».

Last modified: Saturday, 4 May 2013, 1:21 AM