Перевір себе (пункти 6.1 - 6.4)

1°. Наведіть приклади графічних зображень.
2°. Що таке комп’ютерна графіка? Назвіть її види.
3•. Наведіть приклади використання комп’ютерної графіки в різних сферах діяльності людини.
4•. Що являється елементарним об’єктом растрового зображення? Опишіть його властивості.
5•. Поясніть принцип побудови растрового графічного зображення.
6°. Які пристрої використовують для введення даних у графічній формі?
7•. З яких об’єктів складається векторне зображення? Чим вони характеризуються?
8•. Поясніть принцип побудови векторного графічного зображення.
9•. Порівняйте векторний і растровий спосіби побудови графічних зображень. У чому переваги і недоліки кожного з них?
10•. Опишіть принципи побудови зображень у фрактальній і тривимірній графіці.
11°. Як називаються програми для роботи з графічними зображеннями? До якого виду програмного забезпечення вони відносяться?
12•. Наведіть класифікацію графічних редакторів. Опишіть їх призначення та можливості.
13•. Поясніть терміни трасування, растеризація, конвертація. Що між ними спільного та відмінного?
14°. Що визначає формат файлу? Наведіть приклади форматів графічних файлів.
15•. На значення яких властивостей файлу впливає формат? На основі чого здійснюється вибір формату графічного файлу?
16•. Дайте характеристику форматів файлів растрової графіки.
17°. Для чого призначені програми перегляду графічних зображень?
18•. Які ви знаєте програми для перегляду графічних зображень? Поясніть їх основні можливості.
19•. Опишіть структуру вікна Засіб перегляду зображень і факсів.

Last modified: Sunday, 9 June 2013, 6:56 PM