Перевірте себе (пунки 2.3 - 2.4)

 1. Які ви знаєте пристрої введення даних?
 2. Для чого призначена клавіатура? Назвіть групи клавіш на кла­віатурі.
 3. Як увести з клавіатури: літеру «А», цифру «5», знак «!»?
 4. Для чого призначені клавіші 8Ьій і Сарв ^оск? У чому відмін­ність їхнього використання?
 5. Для чого призначені клавіші Васкврасе і ^е1еіе? У чому відмін­ність їхнього використання?
 6. Чим відрізняється маніпулятор «миша» від маніпулятора «трек­бол»?
 7. Для чого використовують сканер? Які типи сканерів ви знаєте? Назвіть і поясніть основні характеристики сканерів.
 8. За допомогою яких пристроїв уводять рисунки?
 9. Наведіть приклади використання графічних планшетів.
 10. За допомогою яких пристроїв комп’ютера можна побачити ре­зультат опрацювання даних?
 11. Назвіть види моніторів.
 12. На які властивості слід звернути увагу, купуючи новий монітор? Поясніть чому.
 13. Як запобігти негативному впливу моніторів на зір?
 14. Використовуючи які пристрої можна вивести текст на аркуш па­перу?
 15. Які види принтерів ви знаєте?
 16. Наведіть класифікацію сучасних друкуючих пристроїв.
 17. Що таке роздільна здатність? Для яких пристроїв важлива ця властивість?
 18. Для чого призначені плотери? Де вони використовуються? Назвіть основні властивості друкуючих пристроїв.
 19. Для чого призначений модем?
 20. Назвіть основну властивість модемів. Які значення цієї власти­вості мають сучасні модеми?
 21. Назвіть пристрої, які відносять до мультимедійного обладнання. Назвіть і поясніть правила безпечної роботи з комп’ютером.
Zuletzt geändert: Sunday, 21. July 2013, 01:28