Словничок понять теми "Інформація. Інформаційні процеси та системи"


Інформація. Інформаційні процеси та системиBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

А

Алгоритм

це послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти постав­леної мети.

Б

Байт

послідовність із восьми бітів. 1 байт = 8 бітів.

Біт

(англ. binary digit - двійкова цифра).цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення.

Д

Дані

повідомлення, які зафіксовані у певному вигляді, зручному для їх зберігання, передавання та опрацювання.

І

Інформатика

1) це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів.

2) це галузь діяльності людини, яка пов’язана з реалізацією інформаційних процесів з викорис­танням засобів обчислювальної техніки.

Інформатична компетентність

це здатність людини розв’язувати необхідні (у тому числі й нові) теоретичні та прак­тичні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційна культура

це сукупність знань, умінь, нави­чок і здатностей людини в галузі використання інформаційно- комунікаційних технологій, а також дотримання нею норм і пра­вил поведінки, пов’язаних з їх використанням.

Інформаційна система

це сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів.

Інформаційна система має апаратну та програмну складову.

 

Апаратна складова - це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведен­ня, засоби комунікацій.

Програмна складова - це комплекс програм, які забезпечують ре­алізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи. Програми є одним із видів даних.

Інформаційна технологія (ІТ)

це сукупність засобів і ме­тодів, які використовуються для реалізації інформаційних про­цесів: збирання, зберігання, передавання, опрацювання і захис­ту даних.

Інформаційні процеси

це процеси збирання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання і захисту повідомлень.

Збирання повідомлень — це процес пошуку і відбору не­обхідних повідомлень із різних джерел.

Зберігання повідомлень — це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії.

Передавання повідомлень - це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.

Опрацювання повідомлень — це процес отримання нових повідомлень із наявних повідомлень.

Захист повідомлень — це процес створення умов, що не до­пускають випадкової втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень.


Page:  1  2  (Next)
  ALL