der_sc

No 4(56) (2023)

DRSC 2023 №4(56)

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2023.4(56)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

V. Kovpak, А. Lutsenko
4-12
V. Goian, D. Falkowskyi
13-21
А. Kovalenko, О. Prokopovich
22-30
Y. Nahorna
31-40
О. Syneokyi, K. Sizova, V. Khmil-Chupryna
41-49
H. Skurtul
50-58
L. Cherniavska, Y. Yevraiev
59-65
L. Chernyavska, S. Kravchuk
66-72
О. Bohuslavskyi
73-80
О. Herasymova
81-89
М. Zhenchenko
90-97
О. Ryzhko
98-109
N. Sheludiakova, О. Medynska, K. Sliusarenko
110-119
H. Hetsko, L. Rusynko-Bombyk
120-125
T. Ivanets, K. Pyrogova
126-131
І. Putsiata
132-137
О. Dzholos
138-145
L. Solomenko
146-156
А. Ternova, M. Lyvada
157-163
А. Ternova
164-169