der_sc

No 1(45) (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.1(45)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Yu Alekseienko
4-10
M. Butyrina, Ye. Babenko
11-17
A. Girman, N. Kodatska
18-23
V. Suprun
24-28
А. О. Бессараб, Т. С. Гиріна
29-36
O. Gresko, T. Grabazhei
37-42
N. Zrazhevska
43-53
S. Kozyryatska
54-61
A. Pavlova, A. Kryvoruchko
62-67
K. Kopylchak
68-74
I. Bondarenko
75-79
K. Horska
80-87
N. Zelinska
88-95
O. Rusetska
96-101
G. Yermolayeva
102-107
N. Mykolajenko
108-112
L. Afanasieva, I. Bukrieieva, N. Hlebova, L. Glyns’ka, A. Orlov
113-120
N. Varha
121-126
K. Mykhaylyova, Yu. Yeremenko
127-133
M. Tulenkov, Ya. Zoska
134-144
L. Khyzhniak
145-150