der_sc

No 3(43) (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

S. Romanchuk, I. Grinenko
3-9
O. Bykova
10-18
M. Kitsa
19-23
S. Kozak
24-31
V. Kolkutina
32-37
G. Iuksel
38-47
N. Podolyaka
48-52
A. Baranetska
53-58
I. Bondarenko
59-65
L. Vezhel
66-71
A. Dosenko
72-77
A. Dilai
78-84
O. Kuznetsova
85-93
O. Lesіuk, N. Kodatska, O. Yatchuk
94-99
I. Penchuk
100-106
O. Sytnyk
107-112
E. Gugnin
113-120
V. Poltorak, Ya. Zoska, A. Stadnyk
121-128
H. Mykytiv
129-134