der_sc

No 1(41) (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.1(41)

Full Issue

View or download the full issue PDF ()

Table of Contents

N. Zykun, A. Bessarab, L. Ponomarenko
4-11
O. Makarchuk
12-20
L. Ryzhenko
21-27
T. Khitrova
28-33
S. Beschetnikova, Yu. Raliuk
34-41
V. Kolkutina
42-47
P. Miroshnychenko
48-55
I. Mudra, M. Kitsа
56-60
I. Tsyperdiuk
61-67
O. Yatchuk, N. Kodatska
68-73
G. Mykytiv
74-80
N. Mykolaienko
81-84
K. Sizova, N. Alekseenko, V. Khmil-Chupryna
85-89
A. Baranetska
90-94
V. Berezenko, N. Sanakoeva, T. Ivanets
95-100
I. Bondarenko
101-106
V. Dreshpak
107-112
V. Kovpak, N. Trotsenko
113-121
A. Kondryko, A. Drachova
122-127
Yu. Shchehelska
128-133
Z. Haladzhun
134-140
Ya. Zoska, A. Sogorin, S. Belkova
141-150