der_sc

No 4(36) (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

V. Kovpak
3-10
P. Miroshnychenko, K. Syvash
11-19
A. Polisuchenko
20-27
S. Belkova, S. Yatsun
28-37
H. Volynets
38-45
A. Dosenko
46-50
A. Ishchenko
51-57
S. Kozyryatska
58-62
S. Ostapchuk
63-67
A. Tregub
68-72
I. Tsyperdiuk
73-78
O. Nazarenko
79-82
I. Bondarenko
83-90
A. Ihrushko, M. Arabadzhin
91-97
A. Karnaukh
98-105