der_sc

No 2(34) (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

N. Gaidur
3-7
V. Ryvlina
8-12
K. Syvash
13-19
S. Yushchyshyn
20-25
T. Hyrina
26-30
V. Goian, O. Goian
31-39
A. Klishch
40-44
V. Korobko
45-49
I. Penchuk
50-55
G. Kholod
56-66
A. Bessarab
67-74
K. Nazarenko
75-80
A. Baranetska
81-84
I. Bondarenko
85-91
V. Voronova
92-98
D. Zagorulko
99-103
O. Yevtushenko, A. Litvinchuk
104-109
A. Karnaukh
110-115
K. Lukach
116-120
V. Puzanov
121-128