der_sc

No 1(33) (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

N. Gaidur
4-11
A. Dosenko
12-17
V. Solomatova
18-22
O. Holod
23-30
O. Bohuslavskyi
31-37
T. Hirina
38-43
V. Goian, O. Goian
43-50
A. Gusev
51-55
O. Guseva
56-61
S. Kataev
62-66
S. Kozyryatska
67-72
V. Korobko
73-78
D. Kuznecov, K. Sirinyok-Dolgaryova
79-83
O. Nadtochii
84-88
M. Netreba, S. Petryaeva
89-93
V. Pavlenko
94-97
A. Kholod
98-102
N. Yablonovska
103-108
Y. Yatsykovych
109-112
V. Kasianchuk
113-118
I. Bondarenko
119-126
T. Bondarenko
127-134
K. Lukach
135-139
O. Nesterenko
140-145
M. Netreba, O. Sokoliuk
146-150
V. Puzanov
151-160
N. Torkut, L. Ponomarenko
161-165
Y. Yanenko
166-171
A. Bessarab, Y. Zoska, V. Kovpak
172-178
G. Yermolayeva
179-183
S. Shulylak
184-187