der_sc

No 1(37) (2019)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

A. Karnaukh
4-10
V. Kovpak
11-21
A. Коndryko, M. Коndryko A., Klueva M.
22-27
V. Korobko
28-32
I. Kostyuk
33-38
O. Makarchuk
39-46
K. Temchur
47-51
A. Tregub
52-56
I. Tsyperdiuk
57-61
N. Barabanova, Yu. Hrushevska
62-65
I. Bondarenko
66-71
A. Husiev
72-76
I. Komashchenko
77-83
A. Nemesh
84-88
O. Oblasova
89-94
N. Sanakoyeva, M. Zakarliuka
95-101
O. Shmyha, Yu. Shmyha
102-107
V. Goian, O. Goian
108-115