der_sc

State and Regions. Series: Social Communications


No 1(57) (2024): State and Regions. Series: Social Communications

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

N. Tiapkina, M. Kliuieva
4-9
Yu. Finkler
10-15
O. Bohuslavskyj
16-25
T. Hyrіna
26-36
N. Dashchenko, О. Kushnir, T. Reshetukha
37-44
S. Kozyryatska
45-50
Yu. Kolisnyk
51-60
S. Vodolazka
61-69
О. Kovalova
70-80
A. Baranetska
81-88
N. Bilan, H. Horbenko, M. Netreba
89-95
O. Holik, D. Fayvishenko
96-102
M. Kitsa
103-107
M. Komova, A. Petrushka
108-119
О. Ryzhko, T. Krainikova, E. Krainikov
120-136
О. Blashkiv, L. Kominiarska
137-144
N. Kodatska, O. Oblasova, O. Tsvietaieva
145-150