der_sc

No 2(54) (2023)

DRSC

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2023.2(54)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

A. Koval
4-11
V. Bradov
12-22
T. Hyrina
23-30
N. Rula, A. Shulzhenko
31-39
Y. Solomin
40-47
V. Tarasiuk
48-55
I. Tonkikh
56-64
Y. Finkler
65-70
H. Khristokin, I. Zaitseva
71-80
D. Demchenko
81-93
A. Dosenko
94-100
O. Kyrylova, A. Mykhailova, K. Zakharina
101-110
A. Kyrychok
111-117
O. Chornobut
118-126
V. Shevchenko, V. Stratiuk
127-132
S. Kozyryatska
133-139
L Naumenko
140-146
G. Yermolayeva
147-152
Y. Kyyanytsya
153-158