der_sc

No 3(55) (2023)

DRSC 2023 №3

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2023.3(55)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

O. Marukhovskа-Kartunova, O. Marukhovskiy, O. Shyian
4-10
А. Sergieieva
11-16
K. But
17-29
О. Hotsur
30-37
V. Goian, О. Goian
38-51
V. Kostiuk, I. Kostiuk
52-58
T. Leontieva
59-63
O. Melnykova-Kurhanova, V. Vasylchenko, M. Lashkina
64-71
Y. Radchenko, K. Sirinyok-Dolgaryova
72-78
N. Rashkevych, А. Bezeiko
79-87
M. Chabanenko, А. Choblina
88-93
А. Baranetska
94-100
A. Bondarchuk
101-107
I. Mudra, N. Voitovych
108-117
A. Petrushka, D. Maletych
118-127
N. Sanakoieva, K. Verbytska, V. Viter
128-133
L. Solomenko
134-142
N. Fenko, N. Bondarenko
143-150