der_sc

No 2(50) (2022)

DRSC 2022 №2

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2022.2(50)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська) Untitled ()

Table of Contents

Y. Kyyanytsya
4-10
O. Porpulit
11-18
A. Bessarab, L. Ponomarenko, T. Hyrina
19-29
N. Dzomba
30-37
S. Kozyryatska
38-44
O. Kuznetsova
45-52
Z. Partyko, V. Stanchyk
53-66
A. Tregub
67-77
L. Cherniavska
78-85
O. Shevchenko, V. Sprynsyan
86-93
M. Butyrina, V. Starkov
94-100
S. Zharko, P. Shtepa
101-107
N. Kodatska, O. Yatchuk, O. Lesiuk
108-114
N. Rodinova, B. Ivanytska, O. Shyshova
115-124
V. Stratiuk
125-130
A. Ternova, V. Yefimenko
131-135
A. Lobanova, Y. Zoska, S. Petruchin, O. Komarova
136-145
Samira Garayeva Nadir
146-151
H. Sukharevska
152-158
T. Vilchynska, O. Vilchynskyi
159-165
N. Romaniuk, N. Lebid
166-174
Husniyya Tanriverdiyeva
175-178