der_sc

No 2(46) (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

H. Mykytiv
4-7
L. Ponomarenko
8-14
A. Tregub
15-21
T. Hіrina
22-28
O. Hudoshnyk
29-34
I. Zaitseva
35-42
O. Zinenko
43-49
B. Ivanytska
50-56
M. Kitsa
57-62
L. Temchenko, I. Bucharska
63-70
A. Shelefontiuk
71-80
T. Bilushchak, O. Stadnyk
81-89
I. Bondarenko
90-95
V. Bradov
96-103
K. Horska
104-111
A. Dosenko
112-116
O. Laba, Yu. Romanyshyn
117-123
I. Mudra
124-129
N. Semen
130-135
M. Butyrina, M. Anikeienko
136-143
G. Yermolayeva
144-148
Ya. Zoska, D. Matyukhin, A. Stadnyk, O. Vanyushina
149-157
H. Koval, V. Smyk
158-163
O. Mishchenko, E. Sivakova
164-169
T. Serha, T. Mudrik
170-175
H. Sukharevska
176-180