«Валютні операції» є нормативною дисципліною циклу професійної перепідготовки спеціалістів спеціальності: 7.03050301 – Міжнародна економіка. Метою дисципліни є засвоєння знань і формування практичних навичок із проведення валютних операцій. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з економічної підготовки в межах вимог за галуззю знань «Економіка та підприємництво»