«Формування маркетингової стратегії підприємства» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 – «Маркетинг». Метою дисципліни є засвоєння теоретичних знань і формування практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з маркетингової підготовки в межах вимог за галуззю знань «Економіка та підприємництво»