Анотація курсу : курс націлений на поглиблення знань про провідні течії та напрями літературно-художньої критики шляхом розгляду основних етапів розвитку літературно-критичної думки від античності до початку ХХI століття. Основна увага приділяється осмисленню основних історико-типологічних та функціональних різновидів літературної свідомості: нормативної поетики, літературної критики у вузькому смислі слова, літературознавства. Детально розглядаються особливості літературно-критичного мислення в різні історико-культурні епохи і характер кореляції літературно-критичного дискурсу з іншими культурними практиками (ідеологією, філософією, риторикою, красним письменством та іншими різними видами мистецтва).

Мета і завдання курсу :

· поглибити набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства" та "Історія зарубіжної літератури" знання студентів стосовно історичного розвитку уявлень про зміст, генезис і функції літературної творчості;

· ознайомити студентів з основними етапами розвитку літературно-критичної думки від античності до початку ХХІ століття;

· дати чіткі уявлення про основні історико-типологічні та функціональні різновиди літературної свідомості;

· скласти цілісну систему уявлень про літературну критику та специфіку її кореляції з іншими дисциплінами філологічної науки;

· сформувати чітку візію специфіки генезису та розвитку уявлень про художню словесність від античності до Новочасся;

· ознайомити студентів з особливостями становлення літературознавства як гуманітарної науки та з основними літературознавчими тенденціями і школами ХІХ ст.;

· структурувати чітку систему уявлень про методологічну дихотомію сучасного літературознавства й проінформувати про основні напрямки в літературознавстві ХХ - початку ХХІ століть;

· стимулювати інтерес студентів до дослідницької діяльності у царині літературознавства та літературно-художньої критики.

Напрям навчання - філологія

Рекомендований семестр навчання - 9