"Історія зарубіжної літератури ХХ ст." є теоретичною дисципліною циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців зі спеціальності 7.030507 – "Переклад". Метою дисципліни є сформувати у студентів чіткі знання та уявлення про основні соціокультурні та естетичні характеристики літературного процесу ХХ ст., про специфіку художнього мислення, світоглядних орієнтацій і творчих здобутків письменників-неореалістів, авангардистів, постмодерністів, про місце і роль авангардної та постмодерної літератури в історії світової культури, вивчення найбільш значних літературних творів названого періоду. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з дисципліни "Історія зарубіжної літератури (античність, Середньовіччя та Відродження, XVII-XVIIІ ст., доба романтизму, реалізму, кінця ХІХ – поч. ХХ ст.)".