Курс належить до дисциплін, які закладають бази з підготовки майбутнього філолога-германіста. Він надає короткий історичний нарис германських племен, їх спільних рис, які об’єднють германські мови у індоєвропейській сім’ї. Також приділяється увага реальним особливостям внутрішньої конфігурації древньогерманських мов. Спецфілологія базується на принципах та положеннях загального та порівняльно-історичного мовознавства.Вона має тісний зв’язок бз такими розділами мовознавства, як порівняльна лінгвістика, теорія літературної мови, лінгвістична географія. У своїх дослідженнях дисципліна використовує результати сміжних наук: історії, літератури, історії мистецтв та ін.